Từ khóa:
Mục tin:
Từ ngày:     đến ngày
 
 

Phòng Kiểm định/ hiệu chuẩn cố định

13/08/2013 4:25:58 CH

Hiện tại, chúng tôi phân thành 2 bộ phận kiểm chuẩn các thiết bị quan trắc khí và các thiết bị quan trắc nước với đầy đủ các thiết bị chuẩn đo lường, mẫu chuẩn (khí chuẩn, dung dịch chuẩn), công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao nhằm duy trì thiết bị chuẩn và điều kiện môi trường hiệu chuẩn.