Thông báo tổ chức chương đo/phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động năm 2021
11/05/2021 11:30:00
● Tài liệu đính kèm : CV 134_QTMB.pdf
Thông báo tổ chức chương đo/phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động năm 2021

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 52 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, các đơn vị vận hành hệ thống trạm quan trắc nước thải tự động phải định kỳ tham gia các chương trình đo, phân tích các chất chuẩn do Tổng cục Môi trường tổ chức hàng hằng năm;

Thực hiện yêu cầu đảm bảo các quy định của Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT, Tổng cục Môi trường đã giao Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc là đơn vị đầu mối tổ chức chương trình đo, phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Thời gian tổ chức:

  • Đợt 1: Tháng 6 năm 2021
  • Đợt 2: Tháng 11 năm 2021

Quý Đơn vị có thể chọn tham gia một trong hai đợt, hoặc tham gia cả hai đợt để đảm bảo và kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Nội dung chương trình: Đánh giá kết quả đo, phân tích của thiết bị đo pH và Amoni trong trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục thông qua kết quả đo, phân tích dung dịch chuẩn pH và Amoni do Chương trình cung cấp. Chứng nhận khả năng đo của thiết bị đo pH và Amoni trong trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Đối tượng tham gia: Tất cả các đơn vị có lắp đặt các trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có quan trắc thông số pH và Amoni hoặc thông số pH.

Thời hạn đăng ký tham gia chương trình:

-    Đợt 1: Trước ngày 30 tháng 05 năm 2021

-    Đợt 2: Trước ngày 30 tháng 09 năm 2021.

Link đăng ký trực tuyến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd54JmKZJ3nvyQrv2_l7k0jKdXb6TZpt2b4faSM7666U-zGGA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Thông tin chi tiết, vui lòng xem trong file công văn kèm theo.

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trân trọng thông báo./.

● Tài liệu đính kèm : CV 134_QTMB.pdf

Hình ảnh

Liên kết