Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019
18/03/2020 09:28:00
● Tài liệu đính kèm : QD63_Cong nhan ket qua.pdf
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019,

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc công bố Quyết định số 63/QĐ-QTMB ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019. Chi tiết trong file kèm theo.

Trung tâm Quan trắc môi trường trân trọng thông báo./.

● Tài liệu đính kèm : QD63_Cong nhan ket qua.pdf

Hình ảnh

Liên kết