THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO NĂM 2021
15/03/2021 07:59:00
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO NĂM 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Tổng cục Môi trường giao, năm 2021 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cho hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích môi trường với các nền mẫu môi trường như nước mặt, nước dưới đất, nước thải, đất, chất thải...

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường trân trọng thông báo để Quý Cơ quan được biết và có kế hoạch tham gia.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trân trọng thông báo./.

Hình ảnh

Liên kết