Thông báo kế hoạch tổ chức Chương trình đo, phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục năm 2022
22/04/2022 21:22:00
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, trong khuôn khổ kế hoạch năm 2022

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình đo, phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Mục tiêu: Cung cấp sự đánh giá độc lập từ bên ngoài về chất lượng vận hành trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục của đơn vị tham gia từ đó Quý Cơ quan sẽ đưa ra được kế hoạch và phương hướng vận hành trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục đảm bảo chất lượng để kiểm soát chất lượng hoạt động xả thải của đơn vị.

Thông số đo: pH và COD

Thời gian thực hiện: tháng 8 năm 2022

Chi tiết xem tại công văn.

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

  • Tài liệu đính kèm: ......

Liên kết