THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO NĂM 2020
12/03/2020 11:36:00
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO NĂM 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, năm 2020 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cho các nền mẫu môi trường. Chi tiết trong file kèm theo.

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường trân trọng thông báo để Quý Cơ quan được biết và có kế hoạch tham gia các chương trình.

 

Hình ảnh

Liên kết