Khai mạc Hội thảo "Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục" tại Hà Nội
03/12/2020 20:58:00
Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn chia sẻ, thảo luận các giải pháp để hỗ trợ Sở TN&MT các địa phương và doanh nghiệp trong việc duy trì vận hành và truyền nhận, kiểm soát dữ liệu của trạm quan trắc tự động, liên tục.

Trong thời gian qua lĩnh vực quan trắc môi trường đã được Chính phủ, các bộ ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là ứng dụng 4.0 trong lĩnh vực quan trắc môi trường. Bên cạnh việc rà soát ban hành các Văn bản Quy phạm pháp luật và các Văn bản hướng dẫn kỹ thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh/thành phố đã tập trung triển khai một số Dự án trọng điểm về tăng cường năng lực quan trắc môi trường.

Thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Môi trường và Bộ Tài Nguyên & Môi trường giao Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc là đơn vị đầu mối tiếp nhận và quản lý dữ liệu quan trắc tự động trên phạm vi toàn quốc, từ tháng 4/2019, Trung tâm đã thực hiện chuyển giao phần mềm, hỗ trợ, hướng dẫn kết nối số liệu quan trắc tự động từ các Doanh nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương và truyền dữ liệu từ Sở về Bộ Tài Nguyên & Môi trường, đến nay, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã thực hiện chuyển giao phần mềm và tiếp nhận số liệu quan trắc tự động từ 63 Sở TNMT trên toàn quốc;

Dựa trên kết quả và kinh nghiệm thực hiện tại 63 tỉnh/thành phố, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục để trao đổi, thống nhất và từng bước đồng hành cùng các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp quản lý, vận hành và kiểm soát chất lượng các trạm quan trắc tự động, đáp ứng được yêu cầu truyền số liệu về Bộ theo quy định.

Các bài trình bày tại Hội thảo.

Bài 1: Vận hành, đảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Bài 2: Đánh giá công tác quản lý, truyền nhận và kiểm soát dữ liệu của hệ thống quan trắc tự động

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

Liên kết