Giấy mời Hội thảo “Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục” tại khu vực phía Nam
03/11/2021 22:00:00
● Tài liệu đính kèm : GM_phianam.pdf
Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong quan trắc môi trường về kỹ thuật duy trì vận hành, truyền nhận và kiểm soát dữ liệu của trạm quan trắc tự động, liên tục

theo các quy định mới của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường cho các doanh nghiệp và Sở Tài nguyên và Môi trường trên phạm vi toàn quốc. Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục” tại khu vực phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra), cụ thể như sau:

- Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Tổng cục Môi trường

- Thời gian: 08h00 - 11h30, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (Thứ 5).

- Hình thức: Trực tuyến (Tổng cục Môi trường sẽ cung cấp địa chỉ Phòng họp trực tuyến sau khi nhận được đăng ký của các đơn vị. Để đảm bảo chất lượng họp trực tuyến, đề nghị mỗi Đơn vị sử dụng không quá 02 điểm truy cập vào ứng dụng để các đại biểu tham dự Hội thảo).

Đề nghị Quý đại biểu xác nhận tham dự Hội thảo với đầu mối: bà Võ Thị Thu Hoài (Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường; Email: quantracmienbac@gmail.com; ĐTDĐ: 0986.445.825).

● Tài liệu đính kèm : GM_phianam.pdf

Liên kết