09/09/2014 4:39:25 CH

 

Hiện nay ở Việt Nam đã có một số Bộ/ngành có quy định về điều kiện hoạt động tương tự như điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường chưa?

STT

Bộ/ngành

Tên văn bản quy định

1.

BỘ Y TẾ - BỘ CÔNG THƯƠNG – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thông tư liên tịch Số 20/2013/TTLT – BYT – BCT – BNNPTNT

Ngày 01 tháng 08 năm 2013

2.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thông tư Số 16/2011/TT – BNN PTNT

Ngày 01 tháng 04 năm 2011

3.

BỘ XÂY DỰNG

Quyết định Số 11/2008/QĐ – BXD

Ngày 01 tháng 7 năm 2008

4.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Quyết định Số 14/2008/QĐ – BGTVT

Ngày 21 tháng 8 năm 2008

Từ Khóa: