03/09/2014 11:10:25 SA

 

Phương pháp quan trắc, phân tích nào sẽ được đánh giá là tuân thủ theo các quy định của Bộ TN&MT ?

STT

Thành phần môi trường

Tên văn bản quy định

1.     

Khí xung quanh

Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ TN&MT

(Các phương pháp quan trắc, phân tích phải tuân thủ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 và Khoản 2, 3, 4 Điều 7)

2.     

Tiếng ồn

Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ TN&MT

(Phương pháp quan trắc phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 5 Điều 9)

       3.   Rung  QCVN 27:2010/BTNMT 
(Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung phần 3).

4.     

Nước mặt lục địa

Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ TN&MT

(Các phương pháp quan trắc, phân tích phải tuân thủ theo quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 5 và Khoản 2, 3, 4 Điều 7)

QCVN 08:2008 BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng lượng nước mặt phần 3)

       5.  Nước thải công nghiệp  QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp

6.     

Nước dưới đất

Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ TN&MT

(Các phương pháp quan trắc, phân tích phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 và Khoản 2, 3, 4 Điều 6)

QCVN 09:2008 BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm)

7.     

Nước biển

Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ TN&MT

(Các phương pháp quan trắc, phân tích phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 6)

8.     

Nước mưa

Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ TN&MT

(Các phương pháp quan trắc, phân tích phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 5 và Khoản 2, 3, 4 Điều 6)

       9.   Nước thải y tế  QCVN 28:2010/BTNMT của Bộ TN&MT
(Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế phần 3).
      10.   Nước thải sinh hoạt  QCVN 14 : 2008/BTNMT
(Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về nước thải sinh hoạt phần 3).


11.     

Đất

Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ TN&MT

(Các phương pháp quan trắc, phân tích phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 6)12.     

Khí thải công nghiệp

- Các phương pháp quan trắc, phân tích phải tuân thủ theo quy định tại Phần 3 QCVN 19:2009/BTNMT của Bộ TN&MT.

- Đối với bụi và các chất vô cơ và sản suất đặc thù (QCVN 21:2009/BTNMT, QCVN 22:2009/BTNMT, QCVN 23:2009/BTNMT, QCVN 30:2010/BTNMT, QCVN 34:2010/BTNMT, QCVN 52:2013/BTNMT).

   

   13. 

Chất thải nguy hại

Các phương pháp quan trắc, phân tích phải tuân thủ theo quy định tại Phần 4 QCVN 07:2009/BTNMT của Bộ TN&MT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

      14.  Bùn Thải  QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước
      15.   Trầm tích đáy  QCVN 43:2012/BTNMT của Bộ TN&MT
(Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích phần 3).


Từ Khóa: