03/09/2014 11:10:00 SA

 

Các tổ chức, doanh nghiệp nhỏ chỉ thực hiện phân tích môi trường có phải đăng ký đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường không?

             Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP, hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường. Vì vậy các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhỏ khi thực hiện hoạt động dịch vụ phân tích môi trường cần phải làm các thủ tục đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo đúng quy định tại Nghị định này.

Từ Khóa: