19/04/2011 5:41:07 CH

 

Năng lực của Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-QTMT ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Thí nghiệm Môi trường, Phòng Thí nghiệm môi trường đã xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2005, từng bước nâng cao năng lực để xứng đáng là đầu mối quốc gia phân tích trọng tài môi trường, cụ thể như sau:

1. Năng lực thử nghiệm

1.1. Môi trường nước

STT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích MDL (mg/l) RL (mg/l)
          1                      COD APHA 5220C 3 6
          2                      BOD5 APHA 5210B 0.3 2
          3                      Xianua (CN-) APHA-4500 -CN- - A,C&E 0,0005 0,002
          4                      Clorua (Cl-) APHA 4500 - Cl- - C 0.4 2
          5                      Amoni (NH4+) APHA 4500 - NH- F 0,032 0,1
          6                      Nitrit (NO2-) APHA 4500 -NO2- -B 0,001 0,005
          7                      Tổng Nitơ Kjeldahl APHA 4500 - NOrg - A,B&C 0.1 0.5
          8                      Phosphat (PO43-) APHA 4500 P-E 0,01 0,05
          9                      Tổng Phospho APHA 4500 P-B &E 0.02 0.1
        10                     Silica (Si) APHA 4500 - Si -C 0,2 1
        11                     Sulfat (SO42-) APHA 375.4 0.32 2.0
        12                     Florua (F-) EPA 300.0 0,01 0,03
        13                     Nitrat (NO3-) EPA 300.0 0.015 0.1
        14                     Tổng dầu, mỡ APHA 5520B 0.6 2
        15                     Độ cứng APHA 2340C 1 3
        16                     Độ kiềm APHA 4500 2320 B 0,81 2,5
        17                     Canxi (Ca) APHA 3500 B 0,05 2
        18                     Magiê (Mg) APHA 3500 B 1 3
        19                     Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) APHA 2540 D 5 15
        20                     Tổng chất rắn hoà tan (TDS) APHA 2540 C 1 3
        21                     Phenol tổng số APHA 5530 B&C 0,001 0,005
        22                     Tổng Cacbon hữu cơ (TOC) APHA 5310C 0,15 0,5
        23                     Chất HĐBM APHA 5540C 0,007 0,025
        24                     Asen (As) APHA 3500 – As 0,00146 0,005
        25                     Đồng (Cu) APHA3500 – Cu 0,052 0,2
        26                     Chì (Pb) APHA3500 – Pb 0,00038 0,002
        27                     Kẽm (Zn) APHA3500 – Zn 0,024 0,1
        28                     Cadimi (Cd) APHA3500 – Cd 0,000458 0,002
        29                     Sắt (Fe) APHA3500 – Fe 0,03 0,002
        30                     Man gan (Mn) APHA3500 – Mn 0,052 0,2
        31                     Niken (Ni) APHA3500 - Ni 0,00038 0,002
        32                     Crom tổng APHA3500 – Cr B 0,06 0,2
        33                     Thuốc BVTV Clo hữu cơ   MDL (µg/l) RL(µg/l)
- Endrin EPA 8270 - D 0,02 2
- BHC EPA 8270 - D 1 5
- DDT EPA 8270 - D 1 5
- Endosunfan EPA 8270 - D 0,05  
- Lindan EPA 8270 - D 0,02 1
- Chlordane EPA 8270 - D 0,02 1
- Heptachlor EPA 8270 - D 0,02 1
        34                     Thuốc BVTV Phospho hữu cơ   MDL (µg/l) RL(µg/l)
- Paration EPA 8270 - D 2 10
- Malation EPA 8270 - D 2 10
        35                     PCBs EPA 8270 - D 0,05 2
        36                     PAHs EPA 8270 - D 0,05 2

 1.2. Môi trường đất, trầm tích, bùn

STT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích MDL (mg/kg) RL (mg/kg)
1 Phenol tổng số  ÂPHA -5530 B&C 0.19 2
2 Asen (As) EPA 3050B - -
3 Đồng (Cu) EPA 3050B - -
4 Chì (Pb) EPA 3050B - -
5 Kẽm (Zn) EPA 3050B - -
6 Cadimi (Cd) EPA 3050B - -
7 Sắt (Fe) EPA 3050B - -
8 Man gan (Mn) EPA 3050B - -
9 Crom tổng EPA 3050B - -

 1.3. Môi trường không khí

STT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích MDL (ng/ml) RL (ng/ml)
1 Pb-TSP TCVN 5067-1995 5 -

  MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp; RL: giới hạn báo cáo của phương pháp

2. Tổ chức tập huấn đào tạo

Tổ chức các khóa tập huấn đào tạo về kỹ năng phân tích và QA/QC phòng thí nghiệm phân tích môi trường

3. Tổ chức các chương trình thử nghiệm liên phòng.

Đối tượng tham gia: các phòng thí nghiệm phân tích môi trường

 

 

Từ Khóa: