20/12/2018 3:53:19 CH

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2018, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tổng cục Môi trường đã tổ chức 09 chương trình thử nghiệm thành thạo trên các nền mẫu môi trường (nước mặt, nước thải, nước dưới đất, đất). Kết quả của các chương trình được báo cáo tương ứng dưới đây:

Từ Khóa: