03/01/2017 2:23:46 CH

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 11/2016

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm liên phòng trong tháng 11 năm 2016, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường, tổng cục Môi trường đã tổ chức 01 chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm trên nền mẫu đất với mã số CEM-LPT-21. Kết quả của các chương trình được báo cáo dưới đây:


Từ Khóa: