31/10/2016 9:38:42 SA

 

Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 11/2016: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm liên phòng thí nghiệm, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng - Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường đã tiến hành triển khai 01 chương trình trong tháng 11/2016 gia cụ thể như sau:
- Chương trình CEM-LPT- 21: (nền mẫu đất)  As, Cd, Pb, Zn, Cu

Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 01/11/2016
Thời gian các PTN tham gia gửi trả kết quả tới Ban LPT: 25/11/2016
Thời gian Ban LPT gửi báo cáo tới các PTN tham gia: 5/12/2016

Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu tại đây trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:

- 01 phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 hương dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 phiêu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

Tài liệu hướng dẫn dowload tại đây

BM- LPT 01_phiếu nhận mẫu thử nghiệm _ CEMPT-21.doc

BM- LPT 02_ Hướng dẫn các PTN _ CEMPT-21.doc

BM- LPT 03_phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm _ CEMPT-21.doc

Từ Khóa: