12/10/2016 8:12:24 SA

 

Thông báo chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 11/ 2016

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc môi trường tại Quyết định số 1511/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao và triển khai kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm liên phòng năm 2016, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường kính gửi đến Quý Cơ quan kế hoạch tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng trong tháng 11/2016. Kế hoạch cụ thể trong file đính kèm.

Các Cơ quan có nhu cầu tham gia gửi phiếu đăng ký về Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường trước ngày 30/10/2016

CV thong bao Kế hoạch tổ chức thử nghiệm liên phòng tháng 11 năm 2016.doc

Từ Khóa: