29/08/2016 4:05:29 CH

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 7/2016

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm liên phòng trong tháng 7 năm 2016, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường, tổng cục Môi trường đã tổ chức 03 chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm với mã số CEM-LPT-18; CEM-LPT-19 và CEM-LPT-20. Kết quả của các chương trình được báo cáo tương ứng dưới đây:

2) Báo cáo kết quả chương trình CEM-LPT-19
3) Báo cáo kết quả chương trình CEM-LPT-20

Từ Khóa: