HỘI THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM LIÊN PHÒNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

01/12/2017 3:54:22 CH

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm được Tổng cục môi trường giao, Trung tâm đã tổ chức Hội thảo về thử nghiệm liên phòng với sự tham gia của 56 cán bộ đến từ 40 PTN của các đơn vị trên cả nước.

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-12 và CEM-LPT-13

04/09/2015 11:38:36 SA

Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2015, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng – Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng mang mã số CEM-LPT-12 và CEM-LPT-13. Các thông tin cụ thể của 2 chương trình được nêu cụ thể trong báo cáo

 

Hội thảo tập huấn Kỹ thuật quan trắc môi trường - Lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích mẫu tại Lưu vực sông Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu

21/04/2015 4:48:21 CH

Vào thời gian từ 13/04/2015 - đến 17/04/2015, Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường đã tổ chức " Hội thảo tập huấn Kỹ thuật quan trắc môi trường - Lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích mẫu tại Lưu vực sông Việt Nam " tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong khuôn khổ hợp phần dự án “Tăng cường thể chế và thực thi” thuộc Dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy”.