05/04/2017 9:44:06 SA

 

Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 04/2017: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm liên phòng thí nghiệm, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng - Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường đã tiến hành triển khai 02 chương trình trong tháng 4/2017 cụ thể như sau:
- Chương trình CEM-LPT- 23 (mẫu nước mặt):  COD, BOD5, NH4, PO4, NO2, NO3
- Chương trình CEM-LPT-24 (Mẫu nước mặt): As, Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Mn, Cr tổng

Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 04/4/2017
Thời gian các PTN tham gia gửi trả kết quả tới Ban LPT: 17/4/2017
Thời gian Ban LPT gửi báo cáo tới các PTN tham gia: 27/4/2017

Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu tại đây trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:

- 01 phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 hương dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)

- 01 phiêu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

Tài liệu hưỡng dẫn tại đây

Chương trình CEM-LPT- 23

- Phiếu nhận mẫu thử nghiệm

- Hướng dẫn các phòng Thí nghiệm

- Phiếu báo kết quả

Chương trình CEM-LPT- 24

- Phiếu nhận mẫu thử nghiệm

- Hướng dẫn các phòng Thí nghiệm

- Phiếu báo kết quả

Từ Khóa: