04/01/2016 11:49:04 SA

 

Thông báo chương trình so sanh liên phòng thí nghiệm năm 2016

Trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, liên tục trong các năm từ 2010 đến 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức các chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm (CEM-LPT). Các chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm do Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức những năm qua đã nhận được sự quan tâm tham gia của nhiều tổ chức hoạt động quan trắc môi trường trên cả nước. Thông qua việc tham gia chương trình, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan công nhận, chứng nhận, các tổ chức, các phòng thử nghiệm đã có thêm thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, bằng chứng chứng minh hoạt động quản lý chất lượng và kiểm soát chất lượng của các phòng thử nghiệm theo các văn bản, quy định hiện hành.

Năm 2016, Trung tâm Quan trắc môi trường dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm đối với các nền mẫu môi trường gồm: nước mặt lục địa, nước thải, đất và trầm tích đáy. Thông tin về các chương trình dự kiến tổ chức năm 2016 cụ thể xem tại đây

Từ Khóa: