09/09/2013 2:17:12 CH

 

Báo cáo kết quả thử nghiệm liên phòng CEM-IC-08 và CEM-IC-09

Thực hiện nhiệm vụ do Tổng cục Môi trường giao năm 2013, Trung tâm quan trắc đã triển khai tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng trong môi trường nước mặt. Mã số của các chương trình tổ chức năm 2013 là CEM-IC-08 và CEM-IC-09
Các thông tin cụ thể của hai chương trình trên được nêu cụ thể trong báo cáo

Từ Khóa: