Training paves way forward for strategic air quality monitoring in Vietnam

05/04/2018 9:38:28 SA

To enhance the knowledge and skills of the Center for Environmental Monitoring (CEM) staff and related local agencies in air quality management, Clean Air Asia organized a three-day training workshop on air quality monitoring and data management on March 27-29, 2018.

 

Dịch vụ RATA TEST

05/04/2018 9:08:05 SA

Việc kiểm soát chất lượng của Hệ thống phải được thực hiện trước khi Hệ thống đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một bên thứ ba để bảo đảm tính độc lập, khách quan và được thực hiện theo quy trình như sau: Kiểm tra vị trí quan trắc, Kiểm tra tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc liên tục, tự động của Hệ thống; Kiểm tra các thành phần, đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của Hệ thống và Đánh giá độ chính xác tương đối của Hệ thống (RATA: Relative Accuracy Test Audit)