GIỚI THIỆU NHÂN LỰC PHÒNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

28/07/2014 11:01:58 SA

Phòng Quan trắc môi trường được thành lập theo quyết định số 970/QĐ-TCMT vào ngày 26 tháng 7 năm 2011. Có chức năng giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án và hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực quan trắc môi trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

 

GIỚI THIỆU VỀ TRANG THIẾT BỊ PHÒNG QTMT

28/07/2014 8:35:29 SA

Trong khuôn khổ dự án:” Tăng cường năng lực cho Trung tâm Quan trắc môi trường”, Phòng quan trắc được Lãnh đạo trung tâm giao quản lý, sử dụng các thiết bị chính: Quan trắc MT nước mặt và nước thải; Quan trắc MT không khí xung và khí thải

 

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

10/07/2014 3:40:22 CH

Chính sách chất lượng: Phòng Quan trắc môi trường luôn đảm bảo chất lượng các kết quả đo/thử nghiệm: Chính xác, khách quan, trung thực và kịp thời