Giới thiệu về hệ thống ISO/IEC 17025:2005 - Mã số VILAS: 596 của Phòng Quan trắc môi trường – TTQTMT

24/06/2014 8:34:13 SA

Phòng Quan trắc môi trường - CEM đã chính thức được Văn phòng Công nhận Chất lượng cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005, mã số VILAS 596, về lĩnh vực thử nghiệm hóa cho 16 phép thử môi trường nước và không khí

 

Giới thiệu về hệ thống ISO/IEC 17025:2005 - Mã số VILAS: 596 của Phòng Quan trắc môi trường – Trung tâm Quan trắc môi trường

06/11/2012 11:57:18 SA

Ngày 26 tháng 10 năm 2012, Phòng Quan trắc môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường đã chính thức được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA) ký Quyết định công nhận và cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005, mã số VILAS 596, công nhận về lĩnh vực thử nghiệm hóa cho 16 phép thử môi trường nước và không khí