Training paves way forward for strategic air quality monitoring in Vietnam

05/04/2018 9:38:28 SA

To enhance the knowledge and skills of the Center for Environmental Monitoring (CEM) staff and related local agencies in air quality management, Clean Air Asia organized a three-day training workshop on air quality monitoring and data management on March 27-29, 2018.

 

Dịch vụ RATA TEST

05/04/2018 9:08:05 SA

Việc kiểm soát chất lượng của Hệ thống phải được thực hiện trước khi Hệ thống đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một bên thứ ba để bảo đảm tính độc lập, khách quan và được thực hiện theo quy trình như sau: Kiểm tra vị trí quan trắc, Kiểm tra tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc liên tục, tự động của Hệ thống; Kiểm tra các thành phần, đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của Hệ thống và Đánh giá độ chính xác tương đối của Hệ thống (RATA: Relative Accuracy Test Audit)

 
 
 

Thiết bị quan trắc và đo nhanh thông số đồng trong quá trình xử lý nước thải từ các ngành công nghiệp điện tử

14/01/2015 8:40:52 SA

Các kỹ sư chịu trách nhiệm xử lý nước thải từ các quá trình sản xuất bảng mạch, sản xuất linh kiện điện tử và các bo mạch sẽ tìm thấy được phương pháp mới phân tích Cu từ thiết bị điện hóa (ECD); đây là một phương pháp phân tích tối ưu nhất cho quá trình xử lý nước thải từ các ngành công nghiệp điện tử.

 
 

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI

12/12/2014 10:29:37 SA

(Innovative emerging environmental technologies)