13/10/2011 9:35:13 SA

 

Năng lực Phòng Hệ thống Quan trắc môi trường

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng:


1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chỉ tiêu, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về môi trường theo sự phân công của Giám đốc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng và định mức, đơn giá trong quan trắc môi trường.
2. Đầu mối thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia.
3. Xây dựng, phát triển và đưa vào vận hành hệ thống các trạm/điểm quan trắc môi trường theo Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường và chương trình quan trắc môi trường địa phương; tham gia đặt hàng và phối hợp thực hiện các chương trình quan trắc môi trường quốc gia do các đơn vị, tổ chức khác chủ trì
4. Chủ trì thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường quốc gia; hướng dẫn, phối hợp các cơ quan/đơn vị thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường khác.
5. Chủ trì  thực hiện các chương trình quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường mang tính liên vùng, liên tỉnh và xuyên biên giới, các chương trình quan trắc môi trường tại các điểm nóng, đặc thù và nhạy cảm về môi trường; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường khác.
6. Tham gia hướng dẫn việc thực hiện quan trắc các chất phát thải đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường theo quy định của pháp luật.
7. Tham gia việc đánh giá, thẩm định hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
8. Phối hợp thu thập, tổng hợp kết quả quan trắc môi trường quốc gia báo cáo Tổng cục và Bộ theo quy định.
9. Thực hiện nghiên cứu, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phương pháp, công nghệ mới trong quan trắc môi trường;
10. Thực hiện các dịch vụ quan trắc; khảo sát, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, thi công, giám sát thi công các dự án/đề án, xây dựng và rà soát các chương trình tại các cơ quan/đơn vị hoạt động về quan trắc môi trường; cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật về quan trắc môi trường.
11. Tham gia các mạng lưới quan trắc, giám sát môi trường toàn cầu, ứng phó môi trường toàn cầu theo phân công của Giám đốc.
12. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quan trắc môi trường theo phân công của Giám đốc.
13. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trung tâm.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN