13/08/2013 2:18:18 CH

 

Thiết bị hiệu chuẩn khí (chuẩn đối chứng)

 

Thiết bị phân tích khí SO2

Phạm vị đo: 0 ~ 10 ppm

Độ chính xác: ± 2%

Model: APSA-370

Liên kết chuẩn với KOLAS 074 – Korea
 

Thiết bị phân tích khí NOx - NO2 - NO

Phạm vi đo: 0 ~ 10 ppm

Độ chính xác: ± 2%

Model: APNA-370

Liên kết chuẩn với KOLAS 074 – Korea
 
 
   

Thiết bị phân tích khí O3

Phạm vi đo: 0 ~ 10 ppm

Độ chính xác: ± 2%

Model: APOA-370

Liên kết chuẩn với KOLAS 074 – Korea
 

Thiết bị phân tích khí CO

Phạm vi đo: 0 ~ 100 ppm

Độ chính xác: ± 2%

Model: APMA-370

Liên kết chuẩn với KOLAS 074 – Korea
 
                     
           Thiết bị phân tích khí THC                                                                                        

Phạm vi đo: 0 ~ 100 ppm

Độ chính xác: ± 2%                                                                                    

Model: APHA-370

Liên kết chuẩn với KOLAS 074 – Korea


Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN