09/02/2012 3:28:48 CH

 

Năng lực Văn phòng

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CÔNG TÁC (Xem chi tiết)


Giúp Giám đốc tổng hợp, điều phối các hoạt động của Trung tâm về kế hoạch, tài chính, tổ chức, hành chính - quản trị và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

1. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực quan trắc, phân tích - thí nghiệm, thông tin, dữ liệu, báo cáo môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm định-hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường;

2. Xây dựng và trình Giám đốc ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy; quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; các quy định, quy trình trong công tác điều hành tác nghiệp khác của Trung tâm; đôn đốc, hướng dẫn thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác, các nội quy, quy định; giúp Giám đốc tổ chức thực hành tiết kiệm và cải cách hành chính.

 3. Thực hiện công tác tham mưu tổng hợp, báo cáo, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai kế hoạch, chương trình công tác của Trung tâm.

4. Tham gia các hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật, kiểm tra và giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.

5. Đầu mối xây dựng và quản lý công tác kế hoạch, tài chính - kế toán của Trung tâm; kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch, tài chính - kế toán theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; đánh giá viên chức và người lao động; công tác kê khai minh bạch tài sản - thu nhập; công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện chế độ chính sách, công tác bảo hiểm xã hội theo quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động.

7. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài vụ của đơn vị dự toán cấp III của Trung tâm.

8. Đầu mối công tác thường trực thẩm định và triển khai các thủ tục thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của các tổ chức.

9. Đầu mối thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, phối hợp các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hợp tác, dự án quốc tế.

10. Đầu mối hoạt động khoa học công nghệ, phối hợp các đơn vị trực thuộc Trung tâm triển khai các hoạt động khoa học công nghệ.

11. Giúp Giám đốc thực hiện và quản lý việc triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn đầu tư, tư vấn giám sát các dự án, đề án theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

12. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật của Trung tâm và hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của đơn vị trực thuộc Trung tâm. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức hệ thống điều hành tác nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm. Chủ trì tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

13. Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lễ tân, khánh tiết và các sự kiện do Trung tâm tổ chức; tổng hợp lịch làm việc tuần, chương trình công tác tháng, quý của Lãnh đạo Trung tâm; tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.

14. Đầu mối công tác an ninh - quốc phòng, bảo vệ trụ sở; vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động; phòng chống thiên tai.

15. Đầu mối thực hiện công tác cung ứng tài sản, vật tư, trang thiết bị, xây dựng cơ bản phục vụ các hoạt động của Trung tâm; tổ chức quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản và kinh phí được giao; bảo đảm điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt phục vụ cho hoạt động của Trung tâm hiệu quả, tiết kiệm.

16. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trung tâm.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc. 

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN