28/03/2011 5:30:42 CH

 

Hướng dẫn sử dụng ARC Map

Đây là tài liệu hướng dẫn các bước sử dụng phần mềm ARC Map để khai thác, sử dụng CSDL và xây dựng, biên tập, hoàn thiện bản đồ. Tài liệu gồm các phần sau:

Mục lục

Giới thiệu ArcMap

Xây dựng Dữ liệu cho bản đồ

Chỉnh sửa Dữ liệu không giang

Text, Graphic và Label

Ký hiệu trên bản đồ

Tạo trang in

Tạo mới ký hiệu

Quản lý Layer

Truy vấn dữ liệu thuộc tính

Truy vấn dữ liệu

Tạo báo cáo

Tạo biểu đồ

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN