28/03/2011 11:54:47 SA

 

Quy định về Quy trình kỹ luật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) - Dự thảo

 

Quy định về Quy trình kỹ luật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) - Dự thảo bao gồm các chương:

Chương I: Quy định chung

Chương II: Cơ sở toán học và độ chính xác của bản đồ môi trường

Chương III: Nội dung của bản đồ môi trường

Chương IV: Quy trình công nghệ thành lập bản đồ môi trường

Chương V: Tạo lập Metadata của bản đồ môi trường

Chương VI: Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

Chương VII: Giao nộp và lưu trữ bản đồ môi trường

Chương VIII: Tổ chức thực hiện

Phụ lục

Download toàn văn

 

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN