07/04/2011 11:36:15 SA

 

Dịch vụ có khả năng đáp ứng

I. Thông tin, báo cáo
-      Xây dựng xây dựng các loại báo cáo môi trường, bao gồm: Báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo môi trường của các Bộ ngành, địa phương và các Báo cáo môi trường khác.
-      Xây dựng, cập nhật thông tin cho Bộ chỉ thị môi trường quốc gia, địa phương
-      Xây dựng, cập nhật thông tin cho Bộ chỉ tiêu thống kê quốc gia, ngành tài nguyên môi trường, địa phương…
-      Phân tích, xử lý số liệu quan trắc môi trường
-      Xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng môi trường WQI, AQI…
-      Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho việc xây dựng hệ thống bảng thông tin điện tử
-      Dịch vụ cung cấp, phổ biến, công bố thông tin về môi trường trên trang web
-      Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật, xây dựng các chương trình phổ biến thông tin cho cộng đồng khác.
-      Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đào tạo cho các bộ ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong công tác xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, xây dựng và cập nhật bộ chỉ thị môi trường; phương pháp phân tích, xử lý số liệu quan trắc môi trường, phổ biến thông tin môi trường cho cộng đồng…
 
II. Phát triển phần mềm, ứng dụng CNTT và viễn thông
-      Tư vấn, thiết kế CSDL, phần mềm và website trong lĩnh vực môi trường;
-      Xây dựng và phát triển hệ thống Telemonitoring, các phần mềm ứng dụng
trong quan trắc môi trường;
-      Cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về
triển khai, ứng dụng CNTT trong quan trắc, thông tin môi trường;
-      Thực hiện các dịch vụ xây dựng các hệ thống thông tin môi trường, các
cơ sở dữ liệu về môi trường.
 
III. Ứng dụng GIS và Viễn thám
-       Tư vấn, thiết kế CSDL về GIS & Viễn thám
-      Xây dựng CSDL GIS môi trường
-      Xây dựng các bản đồ chuyên đề môi trường
-      Tư vấn và phát triển các phần mềm ứng dụng trên nền tảng công nghệ GIS kết hợp công nghệ thông tin
-      Phát triển các dịch vụ WebGIS

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN