07/04/2011 5:37:04 CH

 

Giới thiệu phòng Hệ thống thông tin và Báo cáo môi trường

         Ra đời từ năm 2007, tới nay, Phòng Dữ liệu và Hệ thống thông tin là một trong 5 đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường. Phòng Dữ liệu và Hệ thống thông tin có chức năng nhiệm vụ liên quan tới xây dựng, phân tích, xử lý và quản lý dữ liệu môi trường; thống kê môi trường; xây dựng các báo cáo về chất lượng môi trường; xây dựng, phát triển các phần mềm, hệ thống thông tin và các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực quan trắc nói riêng và môi trường nói chung.

        Phòng Dữ liệu và Hệ thống thông tin là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường, có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phân tích, xử lý và quản lý dữ liệu môi trường, thống kê môi trường, xây dựng các báo cáo về chất lượng môi trường, xây dựng, phát triển các phần mềm, hệ thống thông tin và các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), truyền thông về môi trường trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

 Từ Khóa: