16/04/2013 10:42:51 SA

 

Quyết định 188/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2013

Ngày 1 tháng 4 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt Quyết định số 188/QĐ-UBND theo đó phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường đất, nước và không khí tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2015. Quyết định được phê duyệt với 3 mục đích cần đạt được, đó là:

- Xây dựng mạng lưới điểm quan trắc chất lượng môi trường đất, nước và không khí có cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015;

- Cung cấp dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý môi trường và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh;

- Xác định các vị trí, thông số, tần suất quan trắc môi trường phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Toàn văn quyết định

Từ Khóa: