11/06/2012 10:26:48 SA

 

Báo cáo quan trắc Mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia

Stt

Báo cáo quan trc

Đơn v thc hin

Ln thc hin

Năm

 

Trm đt lin 1

 

 

 

 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường Trạm Đất liền 1

Viện KH&KT MT ĐH Xây dựng IESE

Năm

2013

 

Trm đt lin 2

 

 

 

 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường Trạm Đất liền 2 - Miền Trung

Viện Nhiệt đới môi trường

đợt 3

2013

 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường Trạm Đất liền 2 - Miền Trung

Viện Nhiệt đới môi trường

đợt 4

2013

 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng đất liền 2 - miền Trung

Viện Nhiệt đới môi trường

năm

2013

 

Trm đt lin 3

 

 

 

 

báo cáo và kết quả quan trắc môi trường Trạm QT&PTMT vùng đất liền 3 - Miền Nam

Viện MT và Tài nguyên ĐH QG TP HCM

Đợt 2

2013

 

Trm quan trc MT bin 1 (Vùng bin ven b phía Bc )

 

 

 

 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng biển phía Bắc

Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc

Đợt 1

2013

 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng biển phía Bắc

Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc

Đợt 2

2013

 

Báo cáo tóm tắt kết quả quan trắc môi trường vùng biền phía Bắc

Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc

Năm

2013

 

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng biển ven bờ phía Bắc

Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc

Năm

2013

 

Trm quan trc MT bin 2 (Vùng bin ven b min Trung )

 

 

 

 

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng biển ven bờ miền Trung

Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ miền Trung

Năm

2013

 

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng biển ven bờ miền Trung

Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ miền Trung

Đợt 1

2013

 

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng biển ven bờ miền Trung

Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ miền Trung

Đợt 2

2013

 

Trm quan trc MT bin 3 (Di ven b min Nam )

 

 

 

 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: dải ven bờ miền Nam Việt Nam

Trạm quan trắc và Phân tích môi trường biển miền Nam

Đợt 1

2013

 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: dải ven bờ miền Nam Việt Nam

Trạm quan trắc và Phân tích môi trường biển miền Nam

Đợt 2

2013

 

Báo cáo tóm tắt kết quả quan trắc môi trường vùng biền miền Nam

Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ miền Nam

Năm

2013

 

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng biển ven bờ miền Nam

Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ miền Nam

Năm

2013

 

Trm quan trc MT bin 5
(Vùng bi
n Tây Nam B và bin Côn Sơn)

 

 

 

 

Dữ liệu quan trắc môi trường vùng biển Tây Nam bộ và biển Côn Sơn

TT QG QT&CB môi trường biển - Viện nghiên cứu hải sản

Năm

2013

 

Dữ liệu quan trắc môi trường vùng biển Tây Nam bộ và biển Côn Sơn

TT QG QT&CB môi trường biển - Viện nghiên cứu hải sản

Đợt 1

2013

 

Dữ liệu quan trắc môi trường vùng biển Tây Nam bộ và biển Côn Sơn

TT QG QT&CB môi trường biển - Viện nghiên cứu hải sản

Đợt 2

2013

 

Dữ liệu quan trắc môi trường vùng biển Tây Nam bộ và biển Côn Sơn

TT QG QT&CB môi trường biển - Viện nghiên cứu hải sản

Năm

2013

 

Trạm quan trắc và phân tích môi trường hóa học - phóng xạ 1

 

 

 

 

báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc và phân tích môi trường hóa học - phóng xạ năm 2013; quyển 1: kết quả quan trắc và phân tích môi trường không khí khu vực Hà Nội

Trạm quan trắc và phân tích môi trường hóa học - phóng xạ 1 (Trung tâm công nghệ xử lý môi trường/Bộ Tư Lệnh hóa học/ Bộ Quốc phòng)

Năm

2013

 

báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc và phân tích môi trường hóa học - phóng xạ năm 2013; quyển 1: kết quả quan trắc phóng xạ môi trường khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Hải phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Tp.HCM

Trạm quan trắc và phân tích môi trường hóa học - phóng xạ 1 (Trung tâm công nghệ xử lý môi trường/Bộ Tư Lệnh hóa học/ Bộ Quốc phòng)

Năm

2013

 

Thuyết minh nhiệm vụ "Quan trắc và phân tích môi trường hóa học phóng xạ năm 2014

Trạm quan trắc và phân tích môi trường hóa học - phóng xạ 1 (Trung tâm công nghệ xử lý môi trường/Bộ Tư Lệnh hóa học/ Bộ Quốc phòng)

Năm 2014

 

 

Trạm mưa axit - khu vực miền Trung

 

 

 

 

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc và phân tích môi trường mưa axit - khu vực miền Trung

Viện Nhiệt đới môi trường

Năm

2013

Từ Khóa: