13/10/2011 9:33:24 SA

 

Phòng Quan trắc và Cảnh báo môi trường

Phòng Quan trắc và Cảnh báo môi trường (sau đây gọi là Phòng) là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (sau đây gọi là Trung tâm) có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (sau đây gọi là Giám đốc) tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực quan trắc môi trường (không bao gồm quan trắc tự động) và cảnh báo môi trường tại các tỉnh miền Bắc.

Phòng Quan trắc và Cảnh báo môi trường thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Làm nhiệm vụ đầu mối của hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; đầu mối phối hợp thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia theo phân công của Giám đốc.

2. Thực hiện các chương trình quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường quốc gia, các chương trình quan trắc môi trường mang tính liên vùng, liên tỉnh và xuyên biên giới, các chương trình quan trắc môi trường tại các điểm nóng, các khu vực đặc thù và khu vực tập trung nhiều nguồn thải; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường khác tại các tỉnh miền Bắc theo phân công của Giám đốc.

4. Tham gia các mạng lưới, hiệp hội quan trắc, giám sát và cảnh báo môi trường khu vực và toàn cầu, ứng phó môi trường toàn cầu theo phân công của Giám đốc.

5. Đầu mối tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo trong lĩnh vực quan trắc hiện trường trên phạm vi cả nước.

6. Tham gia kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật việc thực hiện quan trắc môi trường (không bao gồm quan trắc tự động) của các địa phương, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác tại các tỉnh miền Bắc.

7. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường; hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật quản lý số liệu quan trắc môi trường (không bao gồm quan trắc tự động).

8. Phân tích, đánh giá và công bố thông tin, số liệu quan trắc môi trường theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo và cho cộng đồng; đánh giá, dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường và sức chịu tải của các thành phần môi trường theo các tỉnh và vùng trên phạm vi cả nước.

9. Tham gia thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của các tổ chức trên địa bàn các tỉnh miền Bắc theo phân công của Giám đốc.

10. Tham gia xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo chuyên đề về môi trường và các báo cáo môi trường khác; xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu môi trường, chỉ tiêu thống kê môi trường và các bộ chỉ thị môi trường theo quy định.

11. Nghiên cứu phát triển phương pháp, triển khai ứng dụng và hướng dẫn, chuyển giao công nghệ, phương pháp mới trong lĩnh vực quan trắc và cảnh báo môi trường; nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng mô hình dự báo, cảnh báo môi trường.

12. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về lĩnh vực quan trắc và cảnh báo môi trường và các lĩnh vực khác theo phân công của Giám đốc.

13. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá và quy định kỹ thuật đối với hoạt động quan trắc môi trường.

14. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được phân công.

16. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm;

17. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao của Phòng theo quy định.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.


 

 

Từ Khóa: