07/04/2011 5:20:11 CH

 

Phòng Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất

Phòng Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất (sau đây gọi là Phòng) là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (sau đây gọi là Trung tâm) có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (sau đây gọi là Giám đốc) tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực phân tích môi trường, phân tích Dioxin, độc chất tại các tỉnh miền Bắc.

Phòng Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Đầu mối thực hiện phân tích trọng tài môi trường; tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo trong lĩnh vực phân tích môi trường, phân tích Dioxin, độc chất trên phạm vi cả nước.

2. Thực hiện phân tích các mẫu môi trường, tham gia thực hiện các chương trình quan trắc môi trường theo sự phân công của Giám đốc.

3. Phối hợp đánh giá sự tồn lưu và tác hại của chất độc hóa học chứa Dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; các chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và các chất độc hại khác theo sự phân công của Giám đốc.

4. Tham gia thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của các tổ chức trên địa bàn các tỉnh miền Bắc theo phân công của Giám đốc.

5. Tham gia kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật việc thực hiện quan trắc môi trường (không bao gồm quan trắc tự động) của các địa phương, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác tại các tỉnh miền Bắc.

6. Nghiên cứu phát triển các phương pháp phân tích và hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ trong việc áp dụng các phương pháp, công nghệ mới trong phân tích môi trường, dioxin và độc chất.

7. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về phân tích môi trường, dioxin, độc chất và các lĩnh vực khác theo phân công của Giám đốc.

8. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá và quy định kỹ thuật đối với hoạt động phân tích môi trường, dioxin và độc chất.

9. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được phân công.

11. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm;

12. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao của Phòng theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.


 

Từ Khóa: