06/09/2011 11:31:19 CH

 

Giới thiệu Phòng kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TCMT ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi trường; Căn cứ theo Quyết định số 970/QĐ-TCMT ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc tách Phòng Hệ thống quan trắc và Kiểm chuẩn thiết bị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường, theo đó Phòng Kiểm chuẩn thiết bị QTMT đã được thành lập.

Phòng Kiểm chuẩn thiết bị QTMT là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường có chức năng giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.

       Phòng Kiểm chuẩn thiết bị QTMT được tách từ phòng Hệ thống Quan trắc và Kiểm chuẩn thiết bị (trước đây). Phòng Kiểm chuẩn thiết bị QTMT là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường có chức năng giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường. Với chức năng và nhiệm vụ:


1. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị, mẫu chuẩn đo lường và các văn bản về môi trường theo sự phân công của Giám đốc.

2. Đầu mối hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc chấp hành các quy định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị và mẫu chuẩn đo lường cho các đơn vị quan trắc của môi trường các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức khác theo quy định.

3. Duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống trang thiết bị, hóa chất chuẩn phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, phù hợp với các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005 và chứng nhận (đăng ký, chỉ định) về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Xây dựng và phát triển hệ thống đo lường, kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo quan trắc môi trường.

 

4. Duy trì, thực hiện liên kết chuẩn với chuẩn Quốc gia và Quốc tế theo quy định; truyền chuẩn tới các cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn trong mạng lưới quan trắc môi trường.

5. Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị sử dụng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia theo quy định.

6. Thực hiện nhiệm vụ kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, thay thế và sửa chữa các thiết bị quan trắc môi trường đối với các đơn vị chức năng của Trung tâm.

7. Tổ chức các chương trình thử nghiệm, so sánh liên phòng về hoạt động đo lường cho mạng lưới quan trắc môi trường.

8. Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, mẫu chuẩn, mẫu kiểm soát chất lượng (QC), kiểm tra, đánh giá các thiết bị, hệ thống đo phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và cho các tổ chức/cá nhân; Cung cấp dịch vụ khoa học kỹ thuật liên quan đến việc lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các loại thiết bị đo lường.

9. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo, tập huấn về chất lượng, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo lường; khảo sát, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, thi công, giám sát thi công các dự án, đề án về quan trắc môi trường.

10. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về đo lường, chuẩn đo lường, mẫu chuẩn, mẫu kiểm soát chất lượng (QC) và các phương tiện đo; Triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, hiện đại, tự động hóa trong kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo lường.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, liên kết chuẩn đo lường và mẫu chuẩn theo phân công của Giám đốc.

12. Tham gia việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của các tổ chức.

13. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trung tâm.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

  

Với đội ngũ cán bộ trẻ đầy lòng khát khao, sự nhiệt tình và niềm đam mê tìm hiểu những kiến thức mới kết hợp việc tham gia các khóa đào tạo trong nước và nước ngoài hàng năm hứa hẹn sẽ góp phần xây dựng Phòng Kiểm chuẩn thiết bị QTMT trở thành một trong những cơ sở Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị hàng đầu Quốc gia, là cánh tay đắc lực giúp cho Trung tâm ngày càng phát triển.

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN