08/05/2014 7:03:53 CH

 

Thông báo BCH Công đoàn Trung tâm QTMT về góp ý dự thảo báo cáo của BCH Công đoàn Bộ khóa II

Thực hiện yêu cầu của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 35/CV-CĐB ngày 04 tháng 4 năm 2014 về việc góp ý kiến cho dự thảo báo cáo của BCH Công đoàn Bộ khóa II trình Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ban thường vụ Công đoàn Tổng cục Môi trường đã ban hành Công văn số 13/CV-CĐTCMT ngày 14/4/2014 đề nghị các Công đoàn trực thuộc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và trong Đại hội, Hội nghị của các Công đoàn (Dự thảo báo cáo được gửi kèm theo thư điện tử).

Theo đó, các công đoàn trực thuộc có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo bằng văn bản trước ngày 31 tháng 7 năm 2014, gửi về Văn phòng Công đoàn và theo địa chỉ thư điện tử: vanphongcongdoan@vea.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Công đoàn Bộ.

File toàn kèm theo

Từ Khóa: