09/07/2015 1:00:00 SA

 

Sơ đồ tổ chức Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc

 


 

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

Giám đốc

TS. TRẦN THỊ MINH HƯƠNG 


                                                                    
                                                                        

                                                            Phó Giám đốc

                                                        ThS. LÊ HOÀNG ANH

 

  Phó Giám đốc
            ThS
. NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH                   

 LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

  

 
 

   

 

Chánh Văn phòng

KS. BÙI THANH QUÂN

 

  

 Kế toán trưởng

ThS. CAO TRƯỜNG GIANG

 

   

Phó Chánh Văn phòng

        KS. HỒ MINH TRÁNG        

 

 

             
          

 

     
 
           
 
        

 Phụ trách phòng 

Quan trắc và cảnh báo môi trường

ThS. NGUYỄN HỮU THẮNG

 

 

 

Quan trắc và cảnh báo môi trường

ThS. VŨ VĂN PHƯƠNG

 

 

Quan trắc và cảnh báo môi trường

ThS. VĂN HÙNG VỸ

 

 

Quan trắc và cảnh báo môi trường

CN. PHẠM THỊ VƯƠNG LINH

 

             
        
          
       
   

Phụ trách phòng

Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất

TS. NGUYỄN HÙNG MINH

 

 

Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất

ThS. BÙI HỒNG NHẬT


 

 

Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất
CN. CHU THỊ THƯỢC
 

 

 

Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất

ThS.  NGUYỄN THỊ MINH HUỆ


 


   
 
   
 

Phụ trách phòng 

Hệ thống tự động và Kiểm định thiết bị

TS. DƯƠNG THÀNH NAM


  Hệ thống tự động và Kiểm định thiết bị
ThS. TRẦN SƠN TÙNG
 

 

Hệ thống tự động và Kiểm định thiết bị

CN. NGUYỄN NHƯ TÙNG

 

 

 

Hệ thống tự động và Kiểm định thiết bị

ThS. MẠC THỊ MINH TRÀ


 
           

 

 

       

     

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN