16/02/2012 11:02:07 SA

 

Báo cáo môi trường Việt Nam 2006 - 2010

Báo cáo Môi trường Việt Nam 2006 - 2010 đưa ra cái nhìn tổng quan mối quan hệ giữa môi trường và sự phát triển; sự gia tăng dân số, đô thị hóa và phát triển các ngành kính tế gây nên những sức ép lớn đối với môi trường và tài nguyên nước ta.

Trong giai đoạn 2006 - 2010, diễn biến môi trường nước ta nổi lên nhiều vấn đề mà toàn xã hội quan tâm, bức xúc, xuất hiện những điểm nóng về ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi. Hiện tượng ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông và ô nhiễm nguồn nước tiếp tục gia tăng. Môi trường tại các đô thị, các khu/ cụm công nghiệp, làng nghề là mối quan tâm lớn của toàn xã hội, có nơi ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Nhiều khu vực nông thôn cũng bắt đầu trở thành những điểm nóng về môi trường do vấn đề thu gom, xử lý chất thải rắng chưa được quan tâm, giải quyết. Các hệ sinh thái tự nhiên và sự phong phú của đa dạng sinh học đang suy giảm nghiêm trọng, nhiều nguồn gen quý chưa được quan tâm bảo  tồn một cách hợp lý. 

Những vấn đề nêu trên đang gây ra tác hại không nhỏ tới sức khỏe con người, ảnh hưởng tới các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và gây tổn thất lớn về kinh tế. Việc giải quyết bài toàn về bảo vệ môi trường còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, sự chung tay, góp sức của cộng đồng, cùng nỗ lực giải quyết các vấn đề chung về môi trường là điều kiện tiên quyết để đi đến thành công trong công tác bảo vệ môi trường ở nước ta....

Download toàn văn báo cáo 

Trung tâm Quan trắc môi trường

Từ Khóa: