16/02/2012 11:01:52 SA

 

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam!

Báo cáo Tổng quan môi trường Việt Nam gồm 10 chương. Chương 1 là những vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và sức ép đối với môi trường. Chương 2 trình bày về các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường và sức ép của các vấn đề đó đối với môi trường hiện nay. Từ Chương 3 đến Chương 5, Báo cáo tập trung vào việc phân tích diễn biến tình trạng chất lượng môi trường đất, nước (nước mặt, nước ngầm, nước biển) và không khí trong giai đoạn từ năm 2005 - 2010. Chương 6 nêu lên hiện trạng chất thải rắn, những vấn đề còn tồn tại trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn ở Việt Nam trong giai đoạn 5 năm qua. Trong Chương 7, các vấn đề được tập trung vào phân tích bao gồm những đánh giá về diễn biến suy thoái đa dạng sinh học, các vấn đề liên quan đến sinh vật ngoại lai xâm hại và sinh vật biến đổi gen xâm lấn và công tác quản lý ĐDSH. Nội dung của Chương 8 là các vấn đề liên quan tới tác động của ô nhiễm môi trường, trong đó bao gồm các vấn đề như tác động tới sức khỏe cộng đồng, những thiệt hại về kinh tế cũng như là nguyên nhân gây ra những xung đột môi trường. Chương 9 và Chương 10 của Báo cáo tập trung vào nhóm vấn đề về quản lý môi trường. Trong đó, Chương 9 tập trung vào phân tích hiện trạng quản lý môi trường ở Việt Nam hiện nay, những khó khăn thách thức mà Việt Nam chưa thể giải quyết. Chương 10 đưa ra những định hướng trọng tâm công tác BVMT trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, những giải pháp cụ thể cũng được đề xuất, từ việc hoàn thiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý môi trường cho đến các giải pháp về công cụ quản lý nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu đặt ra.

Lời nói đầu (Download tiếng Việt) (download tieng Anh)

Chương 1 -  Phát triển kinh tế - xã hội và sức ép đối với môi trường (Download Tiếng Việt ) (Download Tiếng Anh)

Chương 2 -  Biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường và sức ép đối với môi trường (Download Tiếng Việt) (Download Tiếng Anh)

Chương 3 -  Môi trường đất (Download Tiếng Việt) (Download Tiếng Anh)

Chương 4 - Môi trường nước (Download Tiếng Việt(Download Tiếng Anh)

Chương 5 - Môi trường không khí (Download Tiếng Việt(Download Tiếng Anh)

Chương 6 - Chất thải rắn (Download Tiếng Việt) (Download Tiếng Anh)

Chương 7 - Đa dạng sinh học (download tại đây)(Download Tiếng Anh)

Chương 8 -  Tác động của ô nhiễm môi trường (Download Tiếng Việt) (Download Tiếng Anh)

Chương 9 - Quản lý môi trường (Download Tiếng Việt) (Download Tiếng Anh)

Chương 10 - Các vấn đề môi trường bức xúc trong 5 năm qua và định hướng bảo vệ môi trường trong 5 năm tới (Download Tiếng Việt) (Download Tiếng Anh)

Kết luận và kiến nghị (Download Tiếng Việt) (download tiếng Anh)

Từ Khóa: