20/04/2011 1:27:53 CH

 

Lịch sử phát triển

Theo Quyết định 16/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/1/2007 về “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020” và Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường,   Trung tâm được xác định là đơn vị chỉ huy, điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, có chức năng của phòng thí nghiệm môi trường cấp quốc gia, thực hiện phân tích trọng tài môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1286/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án “Tăng cường năng lực trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường cho Trung tâm Quan trắc và Thông tin môi trường”, Trung tâm Quan trắc môi trường đã được đầu tư nhiều trang thiết bị chính, dụng cụ, hóa chất. Theo đó, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tiến hành sửa chữa phòng ốc, tiếp nhận và lắp đặt phần lớn các thiết bị phân tích tại tầng 4 và tầng 5 tòa nhà 556 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội.

Đầu năm 2009, Phòng Thí nghiệm môi trường của Trung tâm chính thức được thành lập. Trong năm đầu tiên này, các hoạt động chủ yếu của phòng thí nghiệm nhằm xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025. Do vậy, các hoạt động chính bao gồm cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng; vận hành, chạy thử các thiết bị; lựa chọn và xây dựng các quy trình phân tích (SOP); xây dựng cơ cấu tổ chức và đào tạo nhân viên; xây dựng, ban hành và áp dụng  thử các thủ tục quản lý và thủ tục kỹ thuật; tham gia chương trình thử nghiệm liên phòng; và tiến hành phân tích thử mẫu của một số đợt quan trắc. Với sự quan tâm từ Trung tâm, sự nỗ lực của PTN, hệ thống thiết bị đã được đưa vào vận hành tốt. Các SOP đã được xây dựng một cách khoa học dựa trên các kết quả lựa chọn và đánh giá phương pháp phân tích tiêu chuẩn. Nhân viên phòng thí nghiệm được đào tạo bài bản về kỹ năng phân tích theo các SOP, hiểu được tầm quan trọng và cách thức áp dụng hệ thống chất lượng của phòng thí nghiệm. Hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng và áp dụng.

Cuối năm 2009, cuộc đánh giá nội bộ và đánh giá Phòng Thí nghiệm từ bên ngoài bởi đoàn chuyên gia tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm cho kết quả tốt. Theo những kết luận này, từ năm 2010, Phòng Thí nghiệm hoàn toàn có đủ năng lực thực hiện phân tích các chương trình quan trắc môi trường do Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đảm nhận và hoàn toàn đủ điều kiện để được công nhận phòng thí nghiệm hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 sau khi hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của Văn phòng Công nhận chất lượng.

Tháng 4 năm 2010, Phòng Thí nghiệm môi trường đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận ISO/IEC 17025. Ngày 14 tháng 05 năm 2010, Phòng Thí nghiệm đã được Phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 và được cấp chứng chỉ VILAS với mã số 430 cho 19 thông số thử nghiệm. Kể từ đó, Phòng Thí nghiệm tiếp tục vận hành và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng này.

 

 

 
 

Từ Khóa: