08/08/2011 4:27:33 CH

 

Văn phòng Trung tâm

Là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường, thành lập từ năm 2006 theo Quyết định số 277/QĐ-BVMT quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc và Thông tin môi trường (Cục Bảo vệ môi trường), nay là Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường) với tên gọi Phòng HC-TH. Căn cứ Quyết định 1511/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Phòng HC-TH chuyển đổi thành Văn phòng Trung tâm, có chức năng giúp Giám đốc tổng hợp, điều phối các hoạt động của Trung tâm về kế hoạch, tài chính, tổ chức, hành chính - quản trị và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm, thực hiện chức năng tổng hợp, điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm về kế hoạch, tài chính - kế toán, tổ chức cán bộ, hành chính-quản trị, văn thư, lưu trữ, các nội quy, quy chế, thi đua - khen thưởng; Tổ chức các sự kiện và điều phối các hoạt động có liên quan đến các đơn vị trực thuộc Trung tâm, thực hiện nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

Văn phòng có các bộ phận, thực hiện một số nhiệm vụ sau cụ thể:
1. Bộ phận kế hoạch - tổng hợp
- Xây dựng chương trình công tác của cơ quan và đôn đốc thực hiện chương trình đó; bố trí sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, quý, 6 tháng, năm của Trung tâm;
- Thu thập, xử lí, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để từ đó tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong cơ quan; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự chỉ đạo và điều hành của Giám đốc;
- Đầu mối xây dựng kế hoạch của Trung tâm; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch công tác của Trung tâm
2. Bộ phận dự án và hợp tác quốc tế
- Điều phối, theo dõi các hoạt động hợp tác quốc tế
- Đầu mối xây dựng, triển khai, điều phối và theo dõi triển khai các dự án từ các nguồn kinh phí.


3. Bộ phận kế toán - tài vụ
- Thực hiện công tác tài vụ cấp III của Trung tâm;
- Quản lý về tài chính theo quy định hiện hành;
- Phối hợp với các phòng trong Trung tâm để lập kế hoạch tài chính, dự toán kinh phí hàng năm, hàng quý, dự kiến phân phối hạn mức kinh phí, báo cáo kế toán, cân đối hàng quý, hàng năm; chi trả tiền lương, tiền thưởng chi tiêu nhiệm vụ theo chế độ của Nhà nước và quyết định của thủ trưởng;

4. Bộ phận tổ chức – cán bộ
- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ tiền lương, BHXH, bảo hiểm y tế cho các cán bộ của Trung tâm.

5. Tổ thường trực thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT
Trung tâm Quan trắc môi trường là cơ quan thường trực thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP và Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên môi trường ngày 03/12/2013 về quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. 

6. Bộ phận hành chính - quản trị

- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Ban Giám đốc Trung tâm về việc xây dựng, ban hành các văn bản, các quy định, quy chế điều hành tác nghiệp và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản của cơ quan ban hành;
- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật của Trung tâm và hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thực hiện của đơn vị trực thuộc Trung tâm; giải quyết các văn thư, tờ trình của các đơn vị và cá nhân theo quy chế cơ quan; tổ chức theo dõi việc giải quyết các văn thư và tờ trình đó ;
- Trình ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Trung tâm; tổ chức thực hành tiết kiệm và cải cách hành chính;
- Mua sắm trang thiết bị; quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc cho hoạt động của Trung tâm; thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, tài sản của Trung tâm; bảo đảm các yêu cầu hậu cần cho hoạt động và công tác của cơ quan.
- Tổ chức phục vụ các cuộc họp, lễ nghi, lễ tân, tiếp khách một cách khoa học và văn minh;
- Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan; vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai; công tác an ninh - quốc phòng.
Hiện nay, Văn phòng có 32 cán bộ viên chức và người lao động, trong đó 58,82 % có trình độ đại học, 11,76% có trình độ trung cấp và 29,42% trình độ khác (lái xe, bảo vệ, tạp vụ…).


ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL LIÊN HỆ


Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN