08/08/2011 4:27:33 CH

 

Văn phòng

Văn phòng Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (sau đây gọi là Văn phòng) là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (sau đây gọi là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (sau đây gọi là Giám đốc) thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kế hoạch - tài chính, tổ chức cán bộ, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của Trung tâm

Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Về công tác tham mưu, tổng hợp:

a) Xây dựng và trình Giám đốc quy chế làm việc và các nội quy, quy chế của Trung tâm; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được ban hành;

b) Xây dựng, trình Giám đốc chương trình công tác hàng năm của Trung tâm; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Trung tâm;

c) Xây dựng lịch công tác tuần của lãnh đạo Trung tâm; báo cáo công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất của Trung tâm; phối hợp chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản, lập hồ sơ các cuộc họp do lãnh đạo Trung tâm chủ trì; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu cho các chuyến đi công tác của lãnh đạo Trung tâm.

2. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Tổ chức tiếp nhận, xử lý văn bản đi, đến, bảo quản, sử dụng con dấu, tài khoản văn thư và chữ ký số của Trung tâm theo quy định;

b) Tổ chức thực hiện phân loại, lưu trữ, bảo mật hồ sơ, văn bản, tài liệu của Trung tâm và hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

3. Về công tác kế hoạch, tài chính:

a) Xây dựng và trình Giám đốc kế hoạch dài hạn, trung hạn, chương trình công tác năm của Trung tâm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Trung tâm;

b) Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, tài chính hàng năm, giai đoạn các nhiệm vụ, đề tài, dự án của các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

c) Tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài vụ của đơn vị dự toán cấp III của Trung tâm; kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch, tài chính, kế toán theo quy định hiện hành;

d) Tham gia xây dựng, thực hiện và quản lý các nhiệm vụ, chương trình, đề tài, dự án trong và ngoài nước về quan trắc môi trường theo sự phân công của Giám đốc.

4. Công tác hành chính, quản trị:

a) Thực hiện công tác sửa chữa, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động bộ máy và công tác chuyên môn của Trung tâm; tổ chức quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản và kinh phí được giao;

b) Đầu mối công tác an ninh, quốc phòng, bảo vệ trụ sở; vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động; phòng chống thiên tai;

c) Xây dựng, trình Giám đốc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý xe ô tô của Trung tâm; quản lý, điều phối xe ô tô phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung tâm và các đơn vị thuộc Trung tâm;

d) Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và đào tạo theo phân công của Giám đốc.

5. Về công tác tổ chức, cán bộ:

a) Giúp Giám đốc quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, công chức, người lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm;

b) Thực hiện các nhiệm vụ: bảo vệ chính trị nội bộ; thường trực Hội đồng Khoa học và Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm;

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức thuộc Trung tâm trình Giám đốc;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác dân chủ ở cơ sở của Trung tâm.

6. Đầu mối hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trung tâm.

7. Giúp Giám đốc thực hiện và quản lý việc triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.

9. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.

10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được phân công.

 11. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.


Từ Khóa: