Đào tạo kiểm định/hiệu chuẩn viên lĩnh vực cân phân tích, cân kỹ thuật

04/04/2014 2:00:15 CH

Căn cứ theo công văn số 02-2014/ĐT-KH ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Trung tâm Đào tạo, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kế hoạch đào tạo Kiểm định/hiệu chuẩn viên cân phân tích, cân kỹ thuật tại Hà Nội.

 

Liên kết chuẩn thiết bị pha loãng khí chuẩn với Hàn Quốc

25/03/2014 5:46:15 CH

Theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 thì tất cả các thiết bị hiệu chuẩn có ảnh hưởng đến kết quả đo/hiệu chuẩn phải được liên kết chuẩn tới chuẩn quốc gia hoặc quốc tế với độ không đảm bảo đo phù hợp.

 

Quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn thiết bị phân tích khí của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục

04/11/2013 10:17:51 CH

Ngày 28 tháng 10 năm 2013, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TCMT về việc ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị phân tích khí NOx, SO2, CO và O3 của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.

 

Danh mục kiểm định thiết bị quan trắc môi trường

03/10/2013 9:20:50 CH

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 phải kiểm định.

 

Hiệu chuẩn thiết bị Trạm Quan trắc không khí tự động, cố định

03/10/2013 8:59:04 CH

Trong khuôn khổ nhiệm vụ năm 2013, Trung tâm Quan trắc môi trường được giao thực hiện nhiệm vụ “Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao chất lượng của các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (cố định, di động)”, theo đó, có hạng mục nội dung công việc “Hiệu chuẩn thiết bị của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục tại Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa".