Thông tư Quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị phân tích khí NOx, SO2, CO và O3 của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

22/03/2013 2:47:52 CH

Lấy ý kiến cho Dự thảo “Thông tư ban hành Quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị phân tích khí NOx, SO2, CO và O3 của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục”

 

Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hiệu chuẩn thiết bị của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

22/03/2013 2:45:59 CH

Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư “Định mức kinh tế kỹ thuật hiệu chuẩn thiết bị của trạm QTMT không khí tự động, liên tục”

 

Nâng cao chất lượng số liệu phục vụ công tác quản lý và BVMT

22/03/2013 2:42:05 CH

Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường nhằm nâng cao chất lượng số liệu phục vụ công tác quản lý và BVMT