Danh mục kiểm định thiết bị quan trắc môi trường

03/10/2013 9:20:50 CH

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 phải kiểm định.

 

Hiệu chuẩn thiết bị Trạm Quan trắc không khí tự động, cố định

03/10/2013 8:59:04 CH

Trong khuôn khổ nhiệm vụ năm 2013, Trung tâm Quan trắc môi trường được giao thực hiện nhiệm vụ “Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao chất lượng của các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (cố định, di động)”, theo đó, có hạng mục nội dung công việc “Hiệu chuẩn thiết bị của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục tại Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa".

 

Tập huấn về Đo lường - Hiệu chuẩn

16/07/2013 10:02:08 CH

Nhằm năng cao năng lực và cung cấp thông tin cho cán bộ, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức khóa tập huấn về đo lường - hiệu chuẩn cho các cán bộ tại Hà Nội trong thời gian 5 ngày.

 

Chương trình hiệu chuẩn thiết bị phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia

12/07/2013 11:34:08 SA

Nhằm đảm bảo chất lượng của các thiết bị quan trắc môi trường hoạt động ổn định và sai số nằm trong khoảng cho phép, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tiến hành hoạt động hiệu chuẩn thiết bị cho các đơn vị thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

 

Dự thảo Thông tư Quy định danh mục, chu kỳ kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo trong quan trắc môi trường

22/03/2013 2:50:03 CH

Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo “Thông tư Quy định danh mục, chu kỳ kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo trong quan trắc môi trường”