Tập huấn về Đo lường - Hiệu chuẩn

16/07/2013 10:02:08 CH

Nhằm năng cao năng lực và cung cấp thông tin cho cán bộ, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức khóa tập huấn về đo lường - hiệu chuẩn cho các cán bộ tại Hà Nội trong thời gian 5 ngày.

 

Chương trình hiệu chuẩn thiết bị phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia

12/07/2013 11:34:08 SA

Nhằm đảm bảo chất lượng của các thiết bị quan trắc môi trường hoạt động ổn định và sai số nằm trong khoảng cho phép, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tiến hành hoạt động hiệu chuẩn thiết bị cho các đơn vị thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

 

Dự thảo Thông tư Quy định danh mục, chu kỳ kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo trong quan trắc môi trường

22/03/2013 2:50:03 CH

Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo “Thông tư Quy định danh mục, chu kỳ kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo trong quan trắc môi trường”

 

Thông tư Quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị phân tích khí NOx, SO2, CO và O3 của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

22/03/2013 2:47:52 CH

Lấy ý kiến cho Dự thảo “Thông tư ban hành Quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị phân tích khí NOx, SO2, CO và O3 của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục”

 

Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hiệu chuẩn thiết bị của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

22/03/2013 2:45:59 CH

Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư “Định mức kinh tế kỹ thuật hiệu chuẩn thiết bị của trạm QTMT không khí tự động, liên tục”