Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho Trung tâm Quan trắc môi trường – Lần 3 (ĐK 40)

09/11/2015 11:03:21 SA

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận lần thứ 3 về đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo với mã số ĐK 40.

 

Hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường

02/02/2015 9:03:04 SA

Thực hiện vai trò, chức năng là đầu mối hưỡng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc môi trường

 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

13/10/2014 2:48:48 CH

Ngày 8/9/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đã có công văn số 1693/TĐC-ĐL gửi các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐCL các tỉnh, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 21/2014/TT- BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng gói đóng sẵn

13/10/2014 2:43:08 CH

Ngày 9/9/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đã có công văn số 1694/TĐC-ĐL gửi các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐCL các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng gói đóng sẵn.

 

Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

10/07/2014 4:56:56 CH

Ngày 17/6/2014 Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường thuộc TT QTMT, TCMT đã chính thức được chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường với mã số ĐK 40