Báo cáo kết quả thử nghiệm liên phòng CEM-IC-08 và CEM-IC-09

09/09/2013 2:17:12 CH

Thực hiện nhiệm vụ do Tổng cục Môi trường giao năm 2013, Trung tâm quan trắc đã triển khai tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng trong môi trường nước mặt. Mã số của các chương trình tổ chức năm 2013 là CEM-IC-08 và CEM-IC-09 Các thông tin cụ thể của hai chương trình trên được nêu cụ thể trong báo cáo

 

Tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm 2013

12/06/2013 2:39:06 CH

Thực hiện nhiệm vụ năm 2013 do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức tiếp 02 chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-IC-05

06/12/2012 11:10:27 SA

Chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-IC-05 do Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường tổ chức cho các PTN thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương theo Quyết định sô 332/QĐ-TCMT ngày 03 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Chương trình này đã thu hút sự tham gia của 44 phòng thí nghiệm.

 

Kế hoạch tập huấn đào tạo và thử nghiệm liên phòng năm 2012

04/05/2012 4:52:16 CH

Thực hiện chức năng là Trung tâm đầu mạng trong Mạng lưới Quan trắc môi trường quốc gia, từ năm 2010, Trung tâm Quan trắc môi trường đã chủ trì tổ chức thành công 02 Hội thảo QA/QC và 03 chương trình thử nghiệm liên phòng với mục đích tổng kết, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác phân tích và đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm giữa các đơn vị quan trắc môi trường.

 

Báo cáo kết quả thử nghiệm liên phòng CEM-IC-03

29/12/2011 9:48:41 SA

Năm 2011, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức các chương trình thử nghiệm liên phòng để giúp các phòng thí nghiệm tham gia tự đánh giá năng lực thực hiện phân tích.