Danh sách các đơn vị tổ chức thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng

17/10/2013 2:48:52 CH

Thử nghiệm thành thạo\ so sánh liên phòng là một trong những công cụ quan trọng của các cơ quan công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng để đánh giá năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm và phòng hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là phòng thí nghiệm-PTN), đồng thời cũng giúp các phòng thí nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng cũng như chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm

 

Báo cáo kết quả thử nghiệm liên phòng CEM-IC-08 và CEM-IC-09

09/09/2013 2:17:12 CH

Thực hiện nhiệm vụ do Tổng cục Môi trường giao năm 2013, Trung tâm quan trắc đã triển khai tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng trong môi trường nước mặt. Mã số của các chương trình tổ chức năm 2013 là CEM-IC-08 và CEM-IC-09 Các thông tin cụ thể của hai chương trình trên được nêu cụ thể trong báo cáo

 

Tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm 2013

12/06/2013 2:39:06 CH

Thực hiện nhiệm vụ năm 2013 do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức tiếp 02 chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-IC-05

06/12/2012 11:10:27 SA

Chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-IC-05 do Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường tổ chức cho các PTN thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương theo Quyết định sô 332/QĐ-TCMT ngày 03 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Chương trình này đã thu hút sự tham gia của 44 phòng thí nghiệm.

 

Kế hoạch tập huấn đào tạo và thử nghiệm liên phòng năm 2012

04/05/2012 4:52:16 CH

Thực hiện chức năng là Trung tâm đầu mạng trong Mạng lưới Quan trắc môi trường quốc gia, từ năm 2010, Trung tâm Quan trắc môi trường đã chủ trì tổ chức thành công 02 Hội thảo QA/QC và 03 chương trình thử nghiệm liên phòng với mục đích tổng kết, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác phân tích và đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm giữa các đơn vị quan trắc môi trường.