Kế hoạch tập huấn đào tạo và thử nghiệm liên phòng năm 2012

04/05/2012 4:52:16 CH

Thực hiện chức năng là Trung tâm đầu mạng trong Mạng lưới Quan trắc môi trường quốc gia, từ năm 2010, Trung tâm Quan trắc môi trường đã chủ trì tổ chức thành công 02 Hội thảo QA/QC và 03 chương trình thử nghiệm liên phòng với mục đích tổng kết, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác phân tích và đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm giữa các đơn vị quan trắc môi trường.

 

Báo cáo kết quả thử nghiệm liên phòng CEM-IC-03

29/12/2011 9:48:41 SA

Năm 2011, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức các chương trình thử nghiệm liên phòng để giúp các phòng thí nghiệm tham gia tự đánh giá năng lực thực hiện phân tích.

 

Tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng 2011

25/10/2011 4:09:22 CH

Trong phạm vi kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2011, Trung tâm Quan trắc môi trường-Tổng cục Môi trường tiếp tục tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng, Mã số CEM_IC_03

 

Sản phẩm: Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng năm 2011

17/10/2011 9:18:55 SA

Chương trình thử nghiệm liên phòng do Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức thực hiện năm 2011 với mục đích của chương trình là để ước lượng độ chính xác và độ chụm của kết quả giữa các phòng thí nghiệm và để nâng cao chất lượng tổng thể về tính

 

Tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng năm 2011

04/08/2011 1:09:55 CH

Tiếp theo chương trình thử nghiệm liên phòng năm 2010, năm nay 2011, Phòng Thí nghiệm môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường tiếp tục tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm thuộc mạng lưới quan trắc môi trường.