Sản phẩm: Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng năm 2010

19/04/2011 4:31:44 CH

Chương trình thử nghiệm liên phòng do Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức thực hiện năm 2010 với mục đích của chương trình là để ước lượng độ chính xác và độ chụm của kết quả giữa các phòng thí nghiệm và để nâng cao chất lượng tổng thể về tính

 

Chương trình thử nghiệm liên phòng 2010

28/02/2011 3:11:54 CH

Với tư cách Phòng thí nghiệm môi trường cấp quốc gia, thực hiện phân tích trọng tài môi trường, tháng 9 đến tháng 11 năm 2010, Phòng Thí nghiệm môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng cho 4 thông số As, Fe,Cd