Thông báo chương trình thử nghiệm liên phòng

03/03/2016 5:50:02 CH

Thực hiện theo kế hoạch đề ra năm 2016, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục có thông báo chi tiết về việc tổ chức các chương trình thử nghiệm liên phòng trong tháng 4/2016

 

Thông báo chương trình so sanh liên phòng thí nghiệm năm 2016

04/01/2016 11:49:04 SA

Trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, liên tục trong các năm từ 2010 đến 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức các chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm (CEM-LPT).

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-12 và CEM-LPT-13

04/09/2015 11:38:36 SA

Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2015, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng – Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng mang mã số CEM-LPT-12 và CEM-LPT-13. Các thông tin cụ thể của 2 chương trình được nêu cụ thể trong báo cáo

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-IC-10 và CEM-IC-11

28/08/2014 2:12:31 CH

Thực hiện theo nhiệm vụ do Tổng cục Môi trường giao năm 2014, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm phân tích môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương. Chương trình được tổ chức bài bản và quy mô, áp dụng theo đúng các quy trình tổ chức và theo các thủ tục nêu trong ISO 17043:2010, xử lý số liệu theo ISO 13528.

 

Thông báo các chương trình thử nghiệm liên phòng năm 2014

03/04/2014 11:23:51 SA

Trong khuôn khổ Kế hoạch năm 2014, Trung tâm Quan trắc môi trường được Tổng cục Môi trường giao thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức thử nghiệm liên phòng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia”. Trong đó, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.