Thông báo chương trình so sanh liên phòng thí nghiệm năm 2016

04/01/2016 11:49:04 SA

Trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, liên tục trong các năm từ 2010 đến 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức các chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm (CEM-LPT).

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-12 và CEM-LPT-13

04/09/2015 11:38:36 SA

Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2015, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng – Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng mang mã số CEM-LPT-12 và CEM-LPT-13. Các thông tin cụ thể của 2 chương trình được nêu cụ thể trong báo cáo

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-IC-10 và CEM-IC-11

28/08/2014 2:12:31 CH

Thực hiện theo nhiệm vụ do Tổng cục Môi trường giao năm 2014, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm phân tích môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương. Chương trình được tổ chức bài bản và quy mô, áp dụng theo đúng các quy trình tổ chức và theo các thủ tục nêu trong ISO 17043:2010, xử lý số liệu theo ISO 13528.

 

Thông báo các chương trình thử nghiệm liên phòng năm 2014

03/04/2014 11:23:51 SA

Trong khuôn khổ Kế hoạch năm 2014, Trung tâm Quan trắc môi trường được Tổng cục Môi trường giao thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức thử nghiệm liên phòng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia”. Trong đó, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

 

Danh sách các đơn vị tổ chức thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng

17/10/2013 2:48:52 CH

Thử nghiệm thành thạo\ so sánh liên phòng là một trong những công cụ quan trọng của các cơ quan công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng để đánh giá năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm và phòng hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là phòng thí nghiệm-PTN), đồng thời cũng giúp các phòng thí nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng cũng như chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm